Regulamin

I Postanowienia ogólne.

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu internetowego www.radiodlafirm.pl zwanego dalej Serwisem. Serwis powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

2. Właścicielem Serwisu, działającego pod adresem www.radiodlafirm.pl jest Music4Business Agencja Reklamowo-Wydawnicza Łukasz Leśniewicz, ul. Urbanowska 28/15, 60-647 Poznań NIP 781 115 78 45 zwana dalej M4B

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

4. W Serwisie można nabyć Licencje na emisje treści RadioDlaFirm wraz z Certyfikatem.

II Definicje.

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

2. Serwis – serwis dostępny w sieci Internet pod adresem: www.radiodlafirm.pl, do którego odpowiednie prawa posiada M4B. Nazwa i logo Serwisu stanowią zastrzeżone znaki towarowe podlegające ochronie..

3. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość zamawiania udostępnionych Usług, zmiany swoich danych, włączania i wyłączania dostępnych opcji, a także usuwania swojego konta. 

4. Usługa – dobra materialne publikowane na łamach Serwisu w celu sprzedaży oferowanych usług w szczególności utwory muzyczne.

5. Treści – utwór muzyczny udostępniany na indywidualne żądanie Użytkownika dostępny w Serwisie.

6. Stacja muzyczna – zbiór utworów muzycznych w określonym gatunku muzycznym. Każda stacja zawiera około 8 godzin muzyki (około 200 utworów)

7. Licencja – zgoda Serwisu wydawana za opłatą w postaci Certyfikatu, na emisje utworów w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Użytkownika.

8. Organizacje Zbiorowego Zarządzania (OZZ) - Podmioty reprezentujące twórców w nich zrzeszonych. 

9. Certyfikat – dokument wydawany przez Serwis, potwierdzający legalność emitowanych stacji zgodnie z treścią Licencji.

10. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika. 

 

 

 

 

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:

- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, z przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0, oraz nowszych, Mozilla Firefox w wersji 40.0, oraz nowszych, Google Chrome w wersji 40.0, oraz nowszych;

- dostęp do sieci Internet;

- adres poczty email;

- wymagana jest obsługa skryptów javascipt i plików Cookies

2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.

5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.radiodlafirm.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

IV Rejestracja w Serwisie.

1. Użytkownik w celu założenia „Konta użytkownika” w Serwisie, dokonuje rejestracji, podając: nazwę firmy, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, NIP dane do wystawienia faktury oraz dane do logowania: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie www.radiodlafirm.pl poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

4. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne. 

5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu prawdziwych danych.

6. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla celów należytego wykonania umowy;

przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu;

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7. W przypadku przeglądania zawartości Serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.

8. Użytkownik nie może przekazywać danych dostępowych do konta w Serwisu osobom trzecim.

9. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:

zamówienia Usługi przez wybranie Stacji muzycznych

pozyskiwania informacji o usługach;

zmiany swoich danych;

zmiany swojego hasła;

sprawdzenia swojego zamówienia;

usunięcia konta;

 

V Prawa i Obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

2. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta w Serwisie osobom trzecim.

3. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać utworów będących przedmiotem emisji radia. Za łamanie autorskich praw majątkowych może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania Serwisowi prawdziwych informacji i danych.

6. Użytkownik może zmieniać swoje dane oraz ustawienia Konta.

7. W ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

 

VI Prawa i Obowiązku Serwisu.

1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.radiodlafirm.pl o każdej porze.

2. Serwis wydaje Użytkownikom licencje na podstawie której Użytkownik zwolniony jest z opłat na rzecz OZZ.

3. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.

 

VII Zakres usług RadioDlaFirm.

1. RadioDlaFirm emituje tylko utwory muzyczne, artystów nienależących do OZZ bądź nie podlegających OZZ. RadioDlaFirm posiada niezbędne licencje na udostępnianie wszystkich udostępnianych w Serwisie utworów oraz zgodę na rozpowszechnianie tychże utworów na antenie RadioDlaFirm.

2. Użytkownik ma możliwość legalnego odtwarzania Treści RadioDlaFirm w swoim lokalu po uprzednim wykupieniu abonamentu. Użytkownik może odtwarzać Treści nieograniczoną ilość razy na różnego rodzaju Sprzęcie. Użytkownik może odtwarzać Treści w danym momencie tylko na jednym Sprzęcie, odtwarzanie na innym Sprzęcie możliwe jest po wylogowaniu z poprzedniego Sprzętu, co Serwis robi automatycznie.

3. Cena abonamentu za odtwarzanie Stacji RadioDlaFirm jest uzależniona od liczby wykupionych stacji. Ceny abonamentów miesięcznych poszczególnych stacji widnieją na stronie Serwisu.

4. Kwota abonamentu liczona jest od 1-ego dnia każdego miesiąca do 1-ego dnia miesiąca następnego. W przypadku wykupienia abonamentu w następnych dniach miesiąca, pierwszy abonament liczony jest proporcjonalnie do liczby pozostałych dni do końca miesiąca.

5. Właściciel Serwisu posiada prawa autorskie do utworów emitowanych na antenie Serwisu wraz z uprawnieniem do wydawania Licencji.

 

VIII Zasady składania i realizacji zamówienia.

1. Ceny usług wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na Usługę za pomocą przycisku „wykup”.

6. Serwis, po złożeniu zamówienia prześle drogą elektroniczną fakturę VAT i certyfikat/licencję.

 

IX Sposoby płatności.

1. Płatności dokonywane są przy pomocy systemu DotPay.

2. Serwis wystawia Użytkownikom faktury VAT w formie elektronicznej.  

3. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez jego podpisu i doręczanie jej drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

4. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym Użytkownik dokonał zamówienia.

 

X Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Music4Business Agencja Reklamowo-Wydawnicza Łukasz Leśniewicz, ul. Urbanowska 28/15, 60-647 Poznań NIP 781 115 78 45, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również zgodnie z przepisami prawa, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności i ich pełnomocnikom.

4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, adres pocztowy, hasło.

 

XI Rezygnacja ze świadczonych usług.

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis (rezygnacje z konta Użytkownika w Portalu) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.

2. W dniu upływu Okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Serwis zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.

3. Serwis może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.

 

XII Przepisy Końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.radiodlafirm.pl. 

2. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników przy wykorzystaniu adresów e-mailowych podanych przez zarejestrowanych Użytkowników oraz poprzez ich opublikowanie w Serwisie.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian. 

4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą w drodze mediacji. W przypadku niemożności zakończenia ewentualnego sporu na etapie mediacji, stosowny spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd w Poznaniu.

 

 

facebook