Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w www.RadioDlaFirm.pl

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 roku informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować

 

Administratorem Państwa danych jest Music4Business Agencja Reklamowo-Wydawnicza Łukasz Leśniewicz, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: 60-647 Poznań, ul. Urbanowska 28/15, jak również e-mailowo pod adresem: biuro@music4business.pl

 

 

Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

 

Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do Administratora, na przykład w celu realizacji procesu rekrutacji, nawiązania współpracy, umowy handlowej, itp.

Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora działalności serwisowej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.

Jako przedsiębiorstwo podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np. z przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym. Możemy być ponadto zobowiązani do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje.

Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielonej w określonych celach (np. marketingowym, certyfikacyjnym, rekrutacyjnym, itp.).

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

 

Komu możemy przekazywać dane?

 

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

Odbiorcami mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z jego upoważnienia. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

 

Dane mogą zostać przekazane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, a także w ramach korzystania przez Administratora z infrastruktury informatycznej (chmura, poczta elektroniczna).

 

Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:

W zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, realizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

 

Mają Państwo prawo:

Żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich wycofaniem,

Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,

Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim.

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

 

Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta,

Dane przedsiębiorców są również pozyskiwane ze źródeł publicznych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach,

W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane są pozyskiwane w wyżej wymieniony sposób, jak i od samych przedsiębiorców.

 

W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

 

Sprzedawca stosuje na swojej stronie internetowej (www.radiodlafirm.pl) mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu

 

 

 

 

facebook